Nepamirštamas rytas Krikštynų,
Ir vitražų šventieji langai...
Apipylė Jus Viešpats aukštybių
Taurumu Dievo Dvasios šventos.
Jo šaltiniuos semiu gėrio versmę
Ir saulėtą palaimą nešu.
Rytmetinę bažnytinę giesmę
Dovanoju iš rankų Krikštu.
1278