Kai pavargstu - prisimenu vaikystę,
Užsimerkiu sau akis, matau gimtus namus...
Sėdi tu, mama ir aš tarsi artistė
Jūs meilė man lig šiol brangi.
Su tėvo diena, mylimas tėveli.
607