Taisyklės

2017-03-14

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp internetinės svetainės www.renginiui.lt (toliau Svetainė) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi Svetaine www.renginiui.lt

1.2. Šiomis naudojimosi Svetaine, taisyklėmis (toliau –Taisyklės) nustatytos skelbimų patalpinimo Svetainėje ir jų peržiūros sąlygos, taip pat Svetainės Vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.3. Naudojantis Svetaine, Vartotojams suteikiama galimybė Svetainėje patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau - Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.4. Svetainė neprisiima atsakomybės už Vartotojo pateikiamą informaciją Skelbime. Vartotojas pats atsakingas už savo įkeliamą Skelbimą.

1.5. Svetainė neprisiima atsakomybės už Vartotojo kopijuojamą, viešinamą ar kitaip netinkamai naudojamą kito vartotojo Skelbimo turinio informaciją.

1.6. Svetainė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais ar papildymais.

1.7. Svetainė taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdama Vartotojo.

1.8. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Svetainės reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

1.9. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs ir sutinkate su Taisyklėmis bei įsipareigojate jų laikytis.

1.10. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrieji reikalavimai skelbimų turiniui, patalpinimui internetinėje Svetainėje

2.1. Skelbimas turi būti patalpintas jam skirtoje Svetainės kategorijoje. Viso Skelbimas gali būti patalpintas ne daugiau kaip 3-jose jį atitinkančiose kategorijose.

2.2. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą ar paslaugą ir teisę juo disponuoti.

2.3. Pateikdamas duomenis Skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir neklaidinanti.

2.4. Skelbimuose negalima naudoti beprasmių simbolių siekiant Skelbimą pateikti ryškiau, taip atkreipiant kitų vartotojų dėmesį. Antraštės tikslas apibūdinti siūlomą prekę ar paslaugą aiškiai, suprantamai ir trumpai.

2.5. Skelbimas savo turiniu negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms bei galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbimas negali kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos.

2.6. Draudžiama naudotis Svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą bei laikymą Svetainėje, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.)

2.7. Draudžiama publikuoti įžeidžiantį, šmeižiantį, diskriminuojantį kitą asmenį skelbimą ar kitaip pažeisti bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą, garbę ir orumą.

2.8. Draudžiama atlikti veiksmus kurie keltų grėsmę Svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.)

2.9. Draudžiama talpinti pornografinio turinio nuotraukas ar paveikslėlius.

2.10. Patalpindamas skelbimą, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti nuotraukas ar paveikslėlius ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

2.11. Patalpindamas skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.

2.12. Svetainė turi teisę atmesti skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas, paveikslėlius.

2.13. Svetainė turi teisę be išankstinio įspėjimo ištrinti užsiregistravusį Vartotoją iš Svetainės duomenų bazės, jei jo elgesys neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Taip pat Svetainė neribotui laikui gali užblokuoti sekančius, to paties Vartotojo bandymus registruotis Svetainėje.

2.14. Vartotojas sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie internetinės Svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis, Svetainė savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip toliau elgtis su pašalinto Vartotojo anksčiau įkelta informacija.

2.15. Svetainė pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles. Tuo atveju pakeitimai būtų viešai paskelbti Svetainėje.

3. Atsakomybės ribojimas

3.1. Renginiui.lt (Svetainė) neprisiima atsakomybės už pateikiamus informacijos turinius, jų neatitikimą tikrovėje ir neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiams asmenims, kompiuterinei sistemai.

3.2. Svetainė neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose nurodytos informacijos naudojimo.

3.3. Tiekėjas pasilieka teisę fiksuoti vartotojų IP adresus. Gavus pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimų turinio, pasiliekame teisę suinteresuotoms valstybės institucijoms atskleisti skelbimo autoriaus IP adresą.

3.4. Svetainė pasilieka teisę ištrinti be jokio išankstinio perspėjimo skelbimą, kurį lankytojai (Vartotojai) įvertino kaip netinkamą.

3.5. Svetainė neatsako dėl Svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ar kitokių įvykių, kurių Svetainė negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Internetine Svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

3.6. Svetainė teikia technines priemones informacijos patalpinimui Svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

3.7. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais (lankytojų poreikių analizės, tiesioginės rinkodaros, paslaugų kokybės gerinimo, svetainės naudingumo kėlimo ir kitais teisėtais tikslais.)

3.8. Svetainė pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles. Vartotojas ir toliau besinaudodamas Svetainės paslaugomis taip patvirtina, kad su sąlygų pakeitimais sutinka.

4. Autorių ir kitos teisės

4.1. Be renginiui.lt (toliau - Svetainės) raštinio sutikimo draudžiama atgaminti visą arbą dalį Svetainės informacijos bet kokiu būdu ar forma. Draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos Svetainės teisės į šį tinklapį, ar kitus veiksmus prieštaraujančius autorių teisių apsaugos principams.

4.2. Vartotojas viešindamas skelbimą sutinka, kad jo pateikto skelbimo turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, Svetainės būtų saugomas ir įstatymų nustatytais būdais naudojamas neribotą laiką.

4.3. Vartotojas talpindamas savo skelbimą sutinka, kad Svetainė turi teisę panaudoti skelbimų fotografijas ar kitą grafinę ar tekstinę informaciją reklaminiais ar kitais Svetainės tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Svetainė naudodama skelbimus ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

4.4. Šios Autorių teisių apsaugos sąlygos gali būti Svetainės keičiamos be išankstinio perspėjimo, tuo atveju pakeitimai būtų viešai paskelbti Svetainėje. Vartotojas ir toliau besinaudodamas Svetainės paslaugomis taip patvirtina, kad su sąlygų pakeitimais sutinka.

5. Privatumo apsauga

5.1. Naudodamiesi www.renginiui.lt Svetaine, jūs duodate sutikimą informacijos rinkimui ir panaudojimui, pagal žemiau paminėtas sąlygas.

5.2. Vartotojas sutinka, kad jis pateikia skelbimo ar asmeninę informaciją Svetainėje savo noru, tam, kad duomenys būtų patalpinti Svetainėje, Vartotojai ir Svetainė galėtų nevaržomai prieiti prie šių duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti, ir kad vartotojo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi Svetainės duomenų bazėje.

5.3. Vartotojas sutinka kad Svetainės duomenų bazėje būtų kaupiami jo IP adresai, apsilankymo data ir laikas statistikos tikslais.

5.4. Svetainė naudoja slapukus. (Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių. Dėl slapuko interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis.)

5.5. Svetainė neatsako už Vartotojų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas patenkate per šioje Svetainėje esančias nuorodas.

5.6. Registruotas vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais (lankytojų poreikių analizės, tiesioginės rinkodaros, paslaugų kokybės gerinimo, svetainės naudingumo kėlimo ir kitais teisėtais tikslais.)

5.7. Šios Privatumo apsaugos sąlygos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Svetainėje. Vartotojas ir toliau besinaudodamas Svetainės paslaugomis taip patvirtina, kad su sąlygų pakeitimais sutinka.